nothing “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““` $Luật chat$ 1. Tôn trọng và lịch sự khi chat trong stream.

source