chỉ còn cách nầy ghép vào thân cây to để cho cây to hút nhựa cây nhỏ dẫn đường sống,

source