Nhận Ship 50 Tiểu Bang xin gọi hay text 714-617-4899 Nếu ở khu Bolsa xin ghé Chợ Đông Ba hay tiệm Tạp Hóa 7 Bolsa: 15060 …

source