Oanh làm video này mong có thể chia sẻ cho các bạn nào có dự định qua Dubai và cho mọi người có thể nhìn thêm nhiều khía …

source