Link sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn plagiarism-checker trực tuyến:
Hoặc phần mềm kiểm tra đạo văn DoiT:

source