Vào thanh tìm kiếm tìm: mrt.
Bấm enter.
Các bước còn lại thì xem video.

source