00:00 Hướng dẫn cài đặt
01:30 Thiết lập ghi màn hình
08:00 Quản lý các lớp cửa sổ ghi màn hình
19:39 Thiết lập thông số âm thanh
21:37 Thiết lập chất lượng Video ghi màn hình
26:12 Lưu trữ, upload và dung lượng video ghi màn hình

source