Đoạn mã hỗ trợ phân biệt điện thoại hay máy tính: …

source