Cách mua cổ phiếu ưu đãi trong VPS/ Thông tin quyền / Cúc Trần
Mục đích thực hiện quyền mua cổ phiếu các mã chứng khoán và thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

source