00:00 Giới thiệu 00:28 Chọn Camera 01:10 Cấu hình Camera 02:34 Cách lấy khoá luồng livestream Youtube 04:18 Ứng dụng …

source