Thực hành Jira Agile cho Project Manager.
Khóa học thực hành Jira Agile cho Project Manager.
Khóa học thực hành Jira Agile miễn phí.
Triển khai Agile/Scrum với Jira Cloud.
Khóa học miễn phí triển khai Agile Jira cơ bản.
Khóa học miễn phí triển khai Agile Jira cơ bản cho Quản Lý Dự Án.
Khóa học miễn phí triển khai Agile Jira cơ bản cho PM.
Khóa học miễn phí triển khai Agile Jira cơ bản cho Project Manager.
Hướng dẫn sử dụng Jira.
Hướng dẫn sử dụng Jira triển khai mô hình Agile.
Hướng dẫn sử dụng Jira triển khai mô hình Agile quản lý dự án.
Hướng dẫn quản lý dự án sử dụng mô hình Agile với Jira Cloud.
Khóa học Jira cơ bản cho Project Manager.


Chapters:
0:00 Giới thiệu tổng quan
2:00 Mô hình QLDA Waterfall (Thác nước/Truyền thống)
3:33 Mô hình QLDA Agilie/Scrum
4:58 Hướng dẫn tạo tài khoản Jira miễn phí
6:39 Hướng dẫn tạo Project trên Jira Cloud
11:00 Tổng kết

#JiraAgile #KhoaHocJiraAgile #JiraAgileThucHanh #Jira #AgileJira #JiraScrum #Scrum #chienvh

source